Zostań Przedsiębiorcą!

Projekt „Zostań Przedsiębiorcą!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło w partnerstwie z Edukacja – Biznes – Nauka Polska sp. z o.o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa  VIII  Zatrudnienie. Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałanie 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r.  – 30.04.2019 r.
Zasięg terytorialny projektu: Miasto Łódź  oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski
Wartość projektu: 4 946 490,40 zł
Dofinansowanie projektu: 4 790 152,84 zł

w tym:
- Ze środków europejskich w kwocie: 4 204 516,84 zł
- Ze środków dotacji celowej: 585 636,00 zł

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Łąkowa 7A, budynek D, lok. 036
90 - 562 Łódź
kom.: 787 098 800
e-mail: m.szablewska@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00