Zostań Przedsiębiorcą!

O projekcie

Projekt „Zostań Przedsiębiorcą!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło w partnerstwie z Edukacja – Biznes – Nauka Polska sp. z o.o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa  VIII  Zatrudnienie. Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości. Poddziałanie 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
 
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r.  – 30.04.2019 r.
Zasięg terytorialny projektu: Miasto Łódź  oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski
Wartość projektu: 4 946 490,40 zł
Dofinansowanie projektu: 4 790 152,84 zł

w tym:
- Ze środków europejskich w kwocie: 4 204 516,84 zł
- Ze środków dotacji celowej: 585 636,00 zł
 
Cel główny projektu:  Wzrost liczby przedsiębiorstw poprzez zwiększenie samozatrudnienia w okresie od 07.2017 do 04.2019 wśród 126 osób (70K, 56M) po 29 roku życia zamieszkujących na obszarze ŁOM, pozostających bez pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W efekcie powstanie 94 nowych podmiotów na obszarze ŁOM.
 
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i doprowadzi do samo zatrudnienia 94 osób, którzy dzięki udziale w projekcie założą własną działalność gospodarczą.
 
Grupa docelowa: Grupę docelową w projekcie stanowi 126 osób (70K, 56M) po 29 roku życia pozostających bez pracy: bezrobotne – 107 osób (59 K, 48M) i bierne zawodowo – 19 osób (11K, 8M) zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą oraz znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • Osoby po 50 roku życia
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Kobiety
 • Osoby z niepełno sprawnościami
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

 
Z wyłączeniem osób posiadających aktywny wpis do CEIDG, zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osób, które otrzymały w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 1. Szkolenie ABC przedsiębiorczości w wymiarze 56 h/grupa
 2. Zajęcia indywidualne w zakresie zaplanowania DG w wymiarze 5 h/ osoba
 3. Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 94 osób w wysokości
  do 25 000,00 zł/osoba
 4. Wsparcie pomostowe finansowe przyznawane od 6 do 12 miesięcy. Wsparcie ułatwiające początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych bieżących opłat, ponoszonych przez Uczestnika projektu. Dla wszystkich Uczestników przewidziano wsparcie pomostowe finansowe podstawowe udzielane przez okres 6 miesięcy w wysokości max 2 000,00 zł/osoba, natomiast wsparcie pomostowe finansowe przedłużone (od 7 do 12 miesięcy) przewidziano dla 51 % Uczestników projektu tj. 48 osób w wysokości 1 480,00 zł/osoba
 5. Indywidualne wsparcie biznesowew wymiarze 4 h/ osoba
 6. Indywidualne wsparcie księgowe w wymiarze 3 h/osoba
 7. Indywidualne wsparcie prawne w wymiarze 3 h/osoba

 
Procedura rekrutacji uczestników projektu:
 Proces rekrutacji w ramach projektu przeprowadzony zostanie w II edycjach:

 • ­ I edycja: sierpień - wrzesień 2017 r.
 • ­ II edycja: listopad – grudzień 2017 r.

 
Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie przez kandydata kompletnego Formularza rekrutacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze Projektu (osobiście, pocztą lub kurierem)
 
Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • ­kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej, ­
 • wykwalifikowaną kadrę trenerów i doradców, ­ komplet materiałów szkoleniowych, ­
 • catering podczas zajęć szkoleniowych, ­
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe, ­
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu przedstawione są w Regulaminie rekrutacji!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Łąkowa 7A, budynek D, lok. 036
90 - 562 Łódź
kom.: 787 098 800
e-mail: m.szablewska@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00