Zostań Przedsiębiorcą!

Aktualności

17.04.2018 r.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Po ocenie 15 odwołań od oceny Komisji Oceny Biznesplanów przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Ostateczna Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – II edycja

Ostateczna Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – II edycja

Zgodnie „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Przypominamy, że Uczestnicy projektu, których biznesplany zostały pozytywnie ocenione przez KOB i zarekomendowane do realizacji w ramach ostatecznej Listy rankingowej muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w terminie 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wynikach naboru na przyznanie dotacji tj. do dnia 27.04.2018 r. oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej do Biura Projektu w w/w terminie. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej zostanie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.

We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 30.04.2018 r.

Przypominamy, że w dokumencie rejestrowym należy wpisać nazwę firmy, adres / adresy prowadzenia działalności, kody PKD zgodne z Biznes Planem rekomendowanym do dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów:

 1. Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG lub KRS) wraz z numerem REGON i NIP – 2 egzemplarze
 2. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) – 2 egzemplarze
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy) – 2 egzemplarze
 4. Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego – 2 egzemplarze
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – 2 egzemplarze
 6. Oświadczenia do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego – 2 egzemplarze
 7. Oświadczenie o nieposiadaniu długów – 2 egzemplarze
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543) – 2 egzemplarze
 9. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy) – 2 egzemplarze oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

  oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis
 10. Zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wraz ze zgodą małżonka na zaciągnięcie zobowiązania (nie jest wymagana w przypadku braku małżonka oraz w przypadku istnienia małżeńskiej rozdzielności majątkowej) – 1 egzemplarz

17.04.2018 r.

ZABEZPIECZENIE ZWROTU PRZYZNANYCH ŚRODKÓW FINANASOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – II EDYCJA

Zabezpieczenie otrzymanego wsparcia finansowego

Uczestnik projektu, którego Biznesplan znalazł się na Ostatecznej Liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym.

Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę, które mają stały dochód (przy czym za stały dochód uważa się:

 • dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej co najmniej rok od daty złożenia poręczenia,
 • dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony kończąca się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy o dotację,
 • dochód z emerytury, renty przyznanej bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy)

Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 3 000,00 zł brutto miesięcznie. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Beneficjenta wynikające z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego z odsetkami.

Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w prawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowo poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:

 • przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy,
 • przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzję o przyznaniu emerytury,
 • przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzję o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości,
 • przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą : kserokopii zaświadczenia o wpisie do CEIDG, podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia oraz rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i / lub księgowego za ostatnie 3 miesiące, a w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia.

W przypadku, gdy Uczestnik projektu i/ lub Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, jak również i pomostowego, potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Uczestnika projektu i/lub Poręczyciela wymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową.

09.04.2018 r.

WSTĘPNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Po zakończeniu prac Komisji Oceny Biznesplanów przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – II edycja

Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – II edycja

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” Wnioskodawca, którego biznesplan nie znalazł się na liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, posiada prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej biznesplanu dokonanej przez Komisję Oceny Biznesplanów. Odwołanie można złożyć w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia.

ODWOŁANIE OD OCENY BIZNESPLANU - wzór

c_cms//static/amdgroupnowy/upload/file/zostan_przedsiebiorca/09_04_2018/Odwo%C5%82anie%20od%20wynik%C3%B3w%20oceny%20BP.docx

Odwołanie o ponowną weryfikację biznesplanu w zakresie oceny merytorycznej i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie do 13.04.2018 r. do godz. 14:00. Odwołania będą przyjmowane w Biurze Projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” w Łodzi.

ul. Wróblewskiego 18,
pok. 405 93-578 Łódź

Na kopercie należy napisać „Odwołanie od wyników oceny biznesplanu”.

Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Wszystkie zarzuty względem oceny powinny zostać ujęte w jednym odwołaniu ze wskazaniem oceny kryterium z którym Pani/Pan się nie zgadza. W przypadku uwzględnienia odwołań, lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.

Pula środków finansowych przeznaczonych na odwołania na dzień 09.04.2018 r. wynosi 150 000,00 PLN.

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od oceny biznesplanu. W przypadku uwzględnienia odwołań lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie poszerzona o wartości kwoty przypadającej na odwołania w danej edycji. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum.

Podstawowa lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.

19.03.2018 r.

NABÓR BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Zapraszamy Uczestników projektu pt. „Zostań Przedsiębiorcą!” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji do składania Biznesplanów o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Biznesplany będzie można składać w dniach 22.03.2018 r. – 28.03.2018 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18, pok. 405, 93-578 Łódź w godzinach 8:00 - 16:00.

Biznesplany można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia finansowego (wzór opisu koperty poniżej).

W przypadku osobistego złożenia Biznesplanu, Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty wpływu oraz numerem Biznesplanu. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu Biznesplanu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu będzie przesłanie w formie e-mailowej potwierdzenia wraz z podaniem numeru Biznesplanu i daty wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć Biznesplan tylko jeden raz.

Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Wymagania dotyczące kompletności Biznesplanu:

 • Biznesplan należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim
 • Biznesplan należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Biznesplan należy także przedłożyć w wersji elektronicznej zgodnej z papierową (płyta CD)
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu - w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”
 • Biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne)
 • Oryginał biznesplanu powinien być podpisany przez Uczestnika projektu i parafowany na każdej stronie
 • Biznesplan powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami) • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony
 • Uczestnik projektu powinien podpisać wszystkie wymagane oświadczenia
 • Za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu
 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu i parafką na każdej ze stron
 • Należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

Wymagania dotyczące kompletności załączników:
Dwa oryginały lub oryginał i kopia biznesplanu zawierają wszystkie wymagane załączniki:

 • Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo doradczej(wydaje Realizator projektu): - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy): - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach, - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Biznesplan w wersji elektronicznej (płyta CD): - należy złożyć w 2 egzemplarzach
 • Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu: - należy złożyć w 2 egzemplarzach, - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Uczestnik projektu może do Biznesplanu załączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia.

 

WZÓR OPISU KOPERT

Biuro Projektu „Zostań Przedsiębiorcą!”
ul. Wróblewskiego 18
pok. 405
93-578 Łódź

Imię i Nazwisko Uczestnika składającego Biznesplan
Adres Uczestnika składającego Biznesplan

Biznesplan Uczestnika projektu ubiegającego się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
(wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie finansowe pomostowe)
W ramach projektu „Zostań Przedsiębiorcą!”
II edycja rekrutacji

 
Załączniki poniżej

wzór Biznesplanu

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu

 

27.02.2018 r.

ZABEZPIECZENIE ZWROTU PRZYZNANYCH ŚRODKÓW FINANASOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – I EDYCJA

Zabezpieczenie otrzymanego wsparcia finansowego

Uczestnik projektu, którego Biznesplan znalazł się na Ostatecznej Liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym.

Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę, które mają stały dochód (przy czym za stały dochód uważa się:
- dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej co najmniej rok od daty złożenia poręczenia,
- dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony - kończąca się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy o dotację,
- dochód z emerytury, renty przyznanej bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy)

Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 3 000,00 zł brutto miesięcznie. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Beneficjenta wynikające z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego z odsetkami.

Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w prawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowo poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:
- przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy,
- przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzję o przyznaniu emerytury,
- przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzję o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości,
- przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą : kserokopii zaświadczenia o wpisie do CEIDG, podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia oraz rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i / lub księgowego za ostatnie 3 miesiące, a w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia.

W przypadku, gdy Uczestnik projektu i/ lub Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, jak również i pomostowego, potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Uczestnika projektu i/lub Poręczyciela wymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową.

27.02.2018 r.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Po ocenie 15 odwołań od oceny Komisji Oceny Biznesplanów przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu „Zostań Przedsiębiorcą!” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji.

Ostateczna Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – I edycja

 Ostateczna Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – I edycja

 Zgodnie „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Przypominamy, że Uczestnicy projektu, których biznesplany zostały pozytywnie ocenione przez KOB i zarekomendowane do realizacji w ramach ostatecznej Listy rankingowej muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w terminie 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wynikach naboru na przyznanie dotacji tj. do dnia 09.03.2018 r. oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej do w/w terminiu. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej zostanie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.

We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 16.03.2018 r.

Przypominamy, że w dokumencie rejestrowym należy wpisać nazwę firmy, adres / adresy prowadzenia działalności, kody PKD zgodne z Biznes Planem rekomendowanym do dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów:

 1. Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG lub KRS) wraz z numerem REGON i NIP – 2 egzemplarze
 2. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) – 2 egzemplarze
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy) – 2 egzemplarze
 4. Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego – 2 egzemplarze
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – 2 egzemplarze

 6. Oświadczenia do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego – 2 egzemplarze

 7. Oświadczenie o nieposiadaniu długów – 2 egzemplarze

 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543) – 2 egzemplarze

 9. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy) – 2 egzemplarze oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis

 10. Zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wraz ze zgodą małżonka na zaciągnięcie zobowiązania (nie jest wymagana w przypadku braku małżonka oraz w przypadku istnienia małżeńskiej rozdzielności majątkowej) – 1 egzemplarz

16.02.2018

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych - II EDYCJA

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Ostatecznie skutecznie zrekrutowano 75 osób mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego.

Do projektu zostaje zakwalifikowanych 54 osoby.

LISTA RANKINGOWA kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II EDYCJA

LISTA REZERWOWA kandydatów do udziału w projekcie - II EDYCJA

16.02.2018

Wyniki rozmów z komisją rekrutacyjną – II EDYCJA

Poniżej prezentujemy wyniki rozmów z komisją rekrutacyjną Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji.

Lista osób, które uzyskały pozytywną ocenę – mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego

Lista osób nieobecnych na spotkaniu z komisją rekrutacyjną – nie mających prawa wziąć udziału w projekcie

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Wróblewskiego 18, pok. 405
93-578 Łódź
kom.: 787 098 800
e-mail: m.szablewska@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 16:00