Czas na biznes!

Rekrutacja

09.05.2017

AMD Group Michał Drymajło realizator projektu „Czas na biznes!” po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków przedstawia wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w odpowiedzi na II nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na biznes!”.

 1. Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – nabór II
 2. Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – nabór II
 3. Lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania – nabór II

Zgodnie „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” Wnioskodawca, którego biznesplan nie znalazł się na liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, posiada prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej biznesplanu dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków. Odwołanie można złożyć w ciągu 3 dni roboczych.

Wzór odwołania od oceny KOW

Odwołanie o ponowną weryfikację biznesplanu w zakresie oceny merytorycznej i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie do 12.05.2017 r. do godz. 16:00. Odwołania będą przyjmowane w Biurze Projektu „Czas na biznes!” w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 34, na wniosku „Odwołanie od oceny biznes planu”.

Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Wszystkie zarzuty względem oceny powinny zostać ujęte w jednym odwołaniu ze wskazaniem oceny kryterium z którym Pani/Pan się nie zgadza. W przypadku uwzględnienia odwołań, lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.

Pula środków finansowych przeznaczonych na odwołania na dzień 09.05.2017 r. wynosi 46 000 PLN.

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od oceny biznesplanu. W przypadku uwzględnienia odwołań lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie poszerzona o wartości kwoty przypadającej na odwołania w danej edycji. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum. Podstawowa lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.

20.04.2017 r.

W związku z zakończeniem oceny dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Czas na biznes!” w ramach III edycji naboru prezentujemy:

 • Listę osób zakwalifikowanych do projektu „Czas na biznes!” – III nabór

 • Listę rezerwową do projektu „Czas na biznes!” – III nabór

Zgodnie z § 7 pkt. 19 Regulaminu rekrutacji decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Jednocześnie informujemy, iż Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do dostarczenia w terminie 5 dni roboczych następujących dokumentów: ­

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 8), ­
 • oświadczenia Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9),
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, ­
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy).

Warunkiem podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych będzie dostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie.
 

05.04.2017 r.

Lista wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach III naboru do projektu „Czas na biznes!”

Lista wyników

27.03.2017 r.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do trzeciej tury naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!” do 31 marca 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. Za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia ich wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:
http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html


14.03.2017 r.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do trzeciej tury naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!” do 24 marca 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. Za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia ich wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:
http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html

 


24.02.2017 r.

Informujemy, iż w dniu 28 luty 2017 r. rozpoczynamy trzecią turę naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!”. Nabór będzie prowadzony do 13 marca 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

 

23.02.2017 r.

Informujemy, że z dniem 23.02.2017r. zakończona została ocena formalna biznesplanów pierwszego naboru w ramach projektu „Czas na biznes!”

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej.

Lista biznesplanów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Jednocześnie informujemy, że planowany termin oceny merytorycznej biznesplanów pierwszego naboru w ramach projektu „Czas na biznes!” planowany jest w dniach 24.02.2017 r. - 28.02.2017 r.
 

13.02.2017 r.

W związku z zakończeniem oceny dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Czas na biznes!” w ramach II edycji naboru prezentujemy:

 • Listę osób zakwalifikowanych do projektu „Czas na biznes!” – II nabór
 • Listę rezerwową do projektu „Czas na biznes!” – II nabór

Zgodnie z § 7 pkt. 19 Regulaminu rekrutacji decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Jednocześnie informujemy, iż Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do dostarczenia w terminie 5 dni roboczych następujących dokumentów: ­

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 8), ­
 • oświadczenia Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9),
 • ­ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • ­ zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy).

Warunkiem podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych będzie dostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie.

 


01.02.2017 r.

Lista wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes!”

17.01.2017 r.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do drugiej tury naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!” do 30 stycznia 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. Za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia ich wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:
http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html

22.12.2016 r.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do drugiej tury naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!” do 16 stycznia 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. Za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia ich wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:
http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html


05.12.2016 r.

Informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2016 r. rozpoczynamy drugą turę naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!”. Nabór będzie prowadzony do 21 grudnia 2016 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania: http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html
 

08.11.2016

Lista wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Czas na biznes!”

19.10.2016

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!”

AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 26 października br. do godz. 16:00 lub zebrania maksymalnie 64 zgłoszeń. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. Za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia ich wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:

http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html
 

17.10.2016

Informujemy, iż uległ zmianie termin składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/AMD/CzB z dnia 14.10.2016 r. do 24.10.2016 r. do godz. 23:59. W związku z powyższym poniżej zamieszczono obowiązujące zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe:21.09.2016

Informujemy, iż w dniu 6 października 2016 r. rozpoczynamy pierwszą turę naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!”. Nabór będzie prowadzony do 19 października 2016 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2.1 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 2.2 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego I etap

Załącznik nr 2.3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego II etap

Załącznik nr 2.4 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego - podsumowanie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy osób bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy osób biernych zawodowo

Załącznik 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy osób bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP

Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o poinformowaniu kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie

Załącznik nr 8 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 9 - Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 10 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Załącznik nr 11 - Warunki zwrotu kosztów dojazdu

Załącznik nr 12 - Warunki zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 

Załącznik nr 1 – Biznesplan

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 4 – Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 5 – Odwołanie od oceny biznesplanu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu

Załącznik nr 9 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 10 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 11 – Umowa o świadczenie usług doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny z dnia 21.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 608 396 822
e-mail: dotacje@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00