Czas na biznes!

O projekcie

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 96 osób (60 kobiet, 36 mężczyzn) bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w okresie do 30.06.2018 r. poprzez szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 81 Uczestnikom projektu dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe i doradcze.

Grupa docelowa

Grupę docelową w projekcie stanowi 96 osób (60 kobiet (K), 36 mężczyzn (M)) bezrobotnych oraz biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkujących obszar województwa podkarpackiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego (z wyłączeniem osób posiadających aktywny wpis do CEIDG, zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: ­

 • osoby długotrwale bezrobotne – 50% Uczestników projektu – 48 osób (26 K, 22 M), ­
 • osoby niepełnosprawne – 15% Uczestników projektu – 14 osób (7 K, 7 M), ­
 • rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, należący do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, kobiety – – 20% Uczestników projektu – 20 osób (13 K, 7 M),
 • ­ kobiety, nienależące do żadnej z w/w grup – 15% Uczestników projektu – 14 osób (14 K).


Okres realizacji projektu
: 01.08.2016 r. – 30.06.2018 r.

Zasięg terytorialny projektu: województwo podkarpackie.

Wartość projektu: 4 086 007,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 473 106,37 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Planowanym efektem projektu jest utworzenie nowych, trwałych 81 mikroprzedsiębiorstw w ramach udzielonych dotacji bezzwrotnych na rozwój przedsiębiorczości.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu

 1. Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 27 godz./grupę
 2. Warsztaty z zakresu pisania biznesplanu w wymiarze 22 godz./grupę
 3. Doradztwo indywidualne na etapie sporządzania biznesplanu w wymiarze 10 godz./osobę
 4. Dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 81 osób w wysokości do 23 000,00 zł/osobę
 5. Wsparcie pomostowe finansowe przyznawane do 8 miesięcy po 1 750,00 zł/miesiąc. Wsparcie ułatwiające początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych bieżących opłat, ponoszonych przez Uczestnika projektu.
 6. Wsparcie pomostowe doradcze: biznesowe w wymiarze 10 godz./osobę i prawne w wymiarze 5 godz./osobę. Doradztwo przewidziane dla Uczestników projektu, którzy otworzyli własną działalność gospodarczą, świadczone według indywidualnych jego potrzeb, pozwalające na uzyskanie wiedzy potrzebnej do rozwiązywania problemów na początku działalności.


Procedura rekrutacji uczestników projektu

Proces rekrutacji w ramach projektu przeprowadzony zostanie w trzech turach:

 • ­ I tura – IX-X.2016 r.,
 • ­ II tura – XII.2016r. – I.2017 r.,
 • ­ III tura – II-III.2017 r.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie przez kandydata kompletnego Formularza rekrutacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze Projektu (osobiście, pocztą lub kurierem).

Rekrutacja do projektu składać się będzie z następujących etapów:
I etap – ocena formalna formularzy rekrutacyjnych,
II etap – ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych,
III etap - rozmowa kandydata z doradcą zawodowym, w ramach której zostanie przeprowadzony test kompetencji, badający m.in. uzdolnienia i predyspozycje przedsiębiorcze kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.


I etap rekrutacji
W trakcie oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych oceniona zostanie kompletność i poprawność dokumentów rekrutacyjnych pod względem formalnym (weryfikacja na zasadzie „spełnia-nie spełnia”) oraz przyznane zostaną punkty za spełnianie przez kandydatów kryteriów preferowanych, związanych z przynależnością kandydata do grupy docelowej, tj.:

 • kobiety - 5 pkt,
 • osoby wychowujące minimum 3 dzieci do 18 roku życia – 4 pkt,
 • osoby niepełnosprawne – 5 pkt,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie - 4 pkt.

Maksymalna liczba punktów za spełnianie kryteriów preferowanych – 18.


II etap rekrutacji

Na etapie oceny merytorycznej ocenie podlegać będą następujące kryteria:

 • sektor/branża, w której kandydat zamierza prowadzić działalność gospodarczą. Najwyżej punktowane będą działalności gospodarcze prowadzone w sektorze OZE i smart specialisation – maksymalnie 10 pkt,
 • planowane koszty, ich zasadność i realność w stosunku do zaplanowanej działalności gospodarczej – maksymalnie 7 pkt,
 • charakterystyka klientów/konkurencji dla planowanej działalności gospodarczej – maksymalnie 10 pkt,
 • przygotowanie kandydata do inwestycji, do założenia działalności gospodarczej – maksymalnie 5 pkt,
 • wykształcenie/doświadczenie kandydata niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej – maksymalnie 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać kandydat na etapie oceny merytorycznej – 42.

W ramach oceny formalnej i merytorycznej kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.


III etap rekrutacji

Do tego etapu zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów na etapie oceny formalnej i merytorycznej (maks. 64 osoby w każdym naborze). W ramach rozmowy z doradcą zawodowym zostanie przeprowadzony test kompetencji, badający m.in. uzdolnienia i predyspozycje przedsiębiorcze kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Na etapie rozmowy z doradcą zawodowym ocenie podlegać będą następujące kryteria:

 • samodzielność – maksymalnie 10 pkt,
 • przedsiębiorczość – maksymalnie 10 pkt,
 • odpowiedzialność – maksymalnie 5 pkt,
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia – maksymalnie 5 pkt,
 • motywacja – maksymalnie 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać kandydat na etapie rozmowy z doradcą zawodowym – 40.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na podstawie poszczególnych etapów wynosi 100.

Minimalna liczba punktów kwalifikujących kandydata do udziału w projekcie wynosi 50. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 96 osób (po 32 Uczestników projektu w każdej z trzech edycji naboru), które otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.


Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • ­ kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej, ­
 • wykwalifikowaną kadrę trenerów i doradców, ­ komplet materiałów szkoleniowych, ­
 • catering podczas zajęć szkoleniowych, ­
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe, ­
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 6.
   

Szczegółowe informacje przedstawione są w Regulaminie rekrutacji!

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 608 396 822
e-mail: dotacje@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00