Czas na biznes!

Aktualności

08.08.2017
Uprzejmnie informujemy, iż biuro 14.08.2017 będzie nieczynne

03.07.2017

AMD Group Michał Drymajło realizator projektu „Czas na biznes!” po ocenie 4 odwołań od oceny Komisji Oceny Wniosków przedstawia ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w odpowiedzi na III nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na biznes!”.

 1. Ostateczna Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – nabór III
 2. Ostateczna Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – nabór III

Zgodnie „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Przypominamy, że Uczestnicy projektu, których biznesplany zostały pozytywnie ocenione przez KOW i zarekomendowane do realizacji w ramach ostatecznej Listy rankingowej muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w terminie 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wynikach naboru na przyznanie dotacji (data zamieszczenia wyników na stronie internetowej) tj. do dnia 13.07.2017r. oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej w w/w terminie. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej zostanie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.

We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 17.07.2017 r.
Przypominamy, że w dokumencie rejestrowym należy wpisać nazwę firmy, adres / adresy prowadzenia działalności, kody PKD zgodne z Biznes Planem rekomendowanym do dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów:
- Zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy – 2 egzemplarze (jeśli dotyczy)
- Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON i NIP – 2 egzemplarze
- Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) – 2 egzemplarze
- Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT – 2 egzemplarze (jeśli dotyczy)
- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – 2 egzemplarze
- Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego – 1 egzemplarz
- Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy) – 2 egzemplarze
- Oświadczenia do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego – 2 egzemplarze
- Oświadczenie o nieposiadaniu długów – 2 egzemplarze
- Zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej -1 egzemplarz

Zabezpieczenie otrzymanego wsparcia

 1. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym.
 2. Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę, które mają stały dochód (przy czym za stały dochód uważa się:
  - dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej co najmniej rok od daty złożenia poręczenia,
  - dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony - kończąca się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy o dotację,
  - dochód z emerytury, renty przyznanej bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy)
  Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 3 000,00 zł brutto miesięcznie. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Beneficjenta wynikające z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego z odsetkami.
 3. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w prawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowo poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
 4. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:
  - przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy,
  - przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzję o przyznaniu emerytury,
  - przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzję o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości,
  - przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą : kserokopii zaświadczenia o wpisie do CEIDG, podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia oraz rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i / lub księgowego za ostatnie 3 miesiące, a w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik projektu i/ lub Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, jak również i pomostowego, potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela.
 6. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Uczestnika projektu i/lub Poręczyciela wymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową.

29.06.2017 r.

Informujemy, iż ponowna ocena biznesplanów w ramach procedury odwoławczej III naboru zostanie przeprowadzona w dniu 30.06.2017 r.

26.06.2017

AMD Group Michał Drymajło realizator projektu „Czas na biznes!” po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków przedstawia wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w odpowiedzi na III nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na biznes!”.

 1. Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – nabór III

 2. Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – nabór III

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” Wnioskodawca, którego biznesplan nie znalazł się na liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, posiada prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej biznesplanu dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków. Odwołanie można złożyć w ciągu 3 dni roboczych.

Wzór odwołania od oceny KOW

 Odwołanie o ponowną weryfikację biznesplanu w zakresie oceny merytorycznej i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie do 29.06.2017 r. do godz. 16:00. Odwołania będą przyjmowane w Biurze Projektu „Czas na biznes!” w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 34, na wniosku „Odwołanie od oceny biznes planu”.

Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Wszystkie zarzuty względem oceny powinny zostać ujęte w jednym odwołaniu ze wskazaniem oceny kryterium z którym Pani/Pan się nie zgadza. W przypadku uwzględnienia odwołań, lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.

Pula środków finansowych przeznaczonych na odwołania na dzień 26.06.2017 r. wynosi 46 000 PLN.

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od oceny biznesplanu. W przypadku uwzględnienia odwołań lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie poszerzona o wartości kwoty przypadającej na odwołania w danej edycji. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum. Podstawowa lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.

22.06.2017 r.

Informujemy, że zakończona została ocena formalna biznesplanów trzeciego naboru w ramach projektu „Czas na biznes!”
Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej. 

Lista biznesplanów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej-III nabór

Jednocześnie informujemy, że planowany termin oceny merytorycznej biznesplanów trzeciego naboru w ramach projektu „Czas na biznes!” planowany jest w dniach 23.06.2017 r. - 25.06.2017 r.

05.06.2017 r.
Informujemy, iż planowany termin oceny formalnej biznesplanów w ramach trzeciego naboru to 21.06.2017-22.06.2017 r.

05.06.2017

AMD GROUP Michał Drymajło zaprasza Uczestników projektu pt. „Czas na biznes!” do składania Biznesplanów w ramach trzeciego naboru Biznesplanów. Biznesplany będzie można składać w dniach 06.06.2017 r. – 20.06.2017 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w Biurze Projektu (ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro) w godzinach 08:00 - 16:00.

Biznesplany można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia finansowego (wzór opisu koperty poniżej).

W przypadku osobistego złożenia Biznesplanu, Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty wpływu oraz numerem Biznesplanu. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu Biznesplanu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu będzie przesłanie w formie e-mailowej potwierdzenia wraz z podaniem numeru Biznesplanu i daty wpływu.
 
Uczestnik projektu może złożyć Biznesplan tylko jeden raz.
 
Biznesplan wraz z aktualnymi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu „Czas na biznes!” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.
 
Wymagania dotyczące kompletności Biznesplanu:

 • Biznesplan należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim
 • Biznesplan należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Biznesplan należy także przedłożyć w wersji elektronicznej zgodnej z papierową (płyta CD) w dwóch egzemplarzach
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu - w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”
 • Biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne)
 • Oryginał biznesplanu powinien być podpisany przez Uczestnika projektu i parafowany na każdej stronie
 • Biznesplan powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami)
 • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony
 • Uczestnik projektu powinien podpisać wszystkie wymagane oświadczenia
 • Za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu
 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu i parafką na każdej ze stron
 • Należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

 
Wymagania dotyczące kompletności załączników:
Dwa oryginały lub oryginał i kopia biznesplanu zawierają wszystkie wymagane załączniki:

 • Harmonogram rzeczowo-finansowy: - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Potwierdzenie udziału w usługach szkoleniowo–doradczych: - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543): - dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach, - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy): - dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach, - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Biznesplan w wersji elektronicznej (płyta CD): - należy złożyć w dwóch egzemplarzach
 • Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu: - należy złożyć w dwóch egzemplarzach, - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Uczestnik projektu może do Biznesplanu załączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia.

 
WZÓR OPISU KOPERTY

 
AMD GROUP Michał Drymajło
Biuro Projektu „Czas na biznes!”
ul. Piłsudskiego 34,
35-001 Rzeszów
 
Imię i Nazwisko Uczestnika składającego Biznesplan
Adres Uczestnika składającego Biznesplan
Biznesplan Uczestnika projektu ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości
(wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe pomostowe)
W ramach projektu „Czas na biznes!”
Trzeci nabór Biznesplanów
 


16.05.2017

AMD Group Michał Drymajło realizator projektu „Czas na biznes!” po ocenie 4 odwołań od oceny Komisji Oceny Wniosków przedstawia ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w odpowiedzi na II nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na biznes!”.

 1. Ostateczna Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – nabór II
 2. Ostateczna Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – nabór II
 3. Ostateczna Lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania – nabór II

   

Zgodnie „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Przypominamy, że  Uczestnicy projektu, których biznesplany zostały pozytywnie ocenione przez KOW i zarekomendowane do realizacji w ramach ostatecznej Listy rankingowej muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej) w terminie 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wynikach naboru na przyznanie dotacji (data zamieszczenia wyników na stronie internetowej) tj. do dnia 26.05.2017r. oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej w w/w terminie. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej zostanie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.

We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 29.05.2017 r.
Przypominamy, że w dokumencie rejestrowym należy wpisać nazwę firmy, adres / adresy prowadzenia działalności, kody PKD zgodne z Biznes Planem rekomendowanym do dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów:
- Zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy – 2 egzemplarze (jeśli dotyczy)
- Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON i NIP – 2 egzemplarze
- Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) – 2 egzemplarze
- Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT – 2 egzemplarze (jeśli dotyczy)
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – 2 egzemplarze
- Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego – 1 egzemplarz
- Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy) – 2 egzemplarze
- Oświadczenia do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego – 2 egzemplarze
- Oświadczenie o nieposiadaniu długów – 2 egzemplarze
- Zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej -1 egzemplarz
 
Zabezpieczenie otrzymanego wsparcia

 1. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym.
 2. Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę, które mają stały dochód (przy czym za stały dochód uważa się:

- dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej co najmniej rok od daty złożenia poręczenia,
- dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony - kończąca się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy o dotację,
- dochód z emerytury, renty przyznanej bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy)
Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 3 000,00 zł brutto miesięcznie.
Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Beneficjenta wynikające z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego z odsetkami.

 1. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w prawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowo poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
 2. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:
 • przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy,
 • przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzję o przyznaniu emerytury,
 • przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzję o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości,
 • przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą: kserokopii zaświadczenia o wpisie do CEIDG, podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia oraz rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i / lub księgowego  za ostatnie 3 miesiące, a w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia.
 1. W przypadku, gdy Uczestnik projektu i/ lub Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, jak również i pomostowego, potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela.
 2. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Uczestnika projektu i/lub  Poręczycielawymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową.

12.05.2017r.

Informujemy, iż ponowna ocena biznesplanów w ramach procedury odwoławczej II naboru zostanie przeprowadzona w dniu 15.05.2017 r.

09.05.2017

AMD Group Michał Drymajło realizator projektu „Czas na biznes!” po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków przedstawia wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w odpowiedzi na II nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na biznes!”.

 1. Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – nabór II
 2. Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – nabór II
 3. Lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania – nabór II

Zgodnie „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” Wnioskodawca, którego biznesplan nie znalazł się na liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, posiada prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej biznesplanu dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków. Odwołanie można złożyć w ciągu 3 dni roboczych.

Wzór odwołania od oceny KOW

Odwołanie o ponowną weryfikację biznesplanu w zakresie oceny merytorycznej i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie do 12.05.2017 r. do godz. 16:00. Odwołania będą przyjmowane w Biurze Projektu „Czas na biznes!” w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 34, na wniosku „Odwołanie od oceny biznes planu”.

Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Wszystkie zarzuty względem oceny powinny zostać ujęte w jednym odwołaniu ze wskazaniem oceny kryterium z którym Pani/Pan się nie zgadza. W przypadku uwzględnienia odwołań, lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.

Pula środków finansowych przeznaczonych na odwołania na dzień 09.05.2017 r. wynosi 46 000 PLN.

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od oceny biznesplanu. W przypadku uwzględnienia odwołań lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie poszerzona o wartości kwoty przypadającej na odwołania w danej edycji. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum. Podstawowa lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.


04.05.2017 r.

Informujemy, że zakończona została ocena formalna biznesplanów drugiego naboru w ramach projektu „Czas na biznes!”

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej.

Lista biznesplanów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej-II nabór


Jednocześnie informujemy, że planowany termin oceny merytorycznej biznesplanów drugiego naboru w ramach projektu „Czas na biznes!” planowany jest w dniach 05.05.2017 r. - 08.05.2017 r.

20.04.2017 r.

W związku z zakończeniem oceny dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Czas na biznes!” w ramach III edycji naboru prezentujemy:

 • Listę osób zakwalifikowanych do projektu „Czas na biznes!” – III nabór

 • Listę rezerwową do projektu „Czas na biznes!” – III nabór

Zgodnie z § 7 pkt. 19 Regulaminu rekrutacji decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Jednocześnie informujemy, iż Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do dostarczenia w terminie 5 dni roboczych następujących dokumentów: ­

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 8), ­
 • oświadczenia Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9),
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, ­
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy).

Warunkiem podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych będzie dostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie.
 

10.04.2017 r.
Informujemy, iż planowany termin oceny formalnej biznesplanów w ramach drugiego naboru to 26.04.2017-04.05.2017 r.

10.04.2017r.

AMD GROUP Michał Drymajło zaprasza Uczestników projektu pt. „Czas na biznes!” do składania Biznesplanów w ramach drugiego naboru Biznesplanów. Biznesplany będzie można składać w dniach 11.04.2017 – 25.04.2017 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w Biurze Projektu (ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro) w godzinach 08:00 - 16:00.
Biznesplany można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia finansowego (wzór opisu koperty poniżej).

W przypadku osobistego złożenia Biznesplanu, Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty wpływu oraz numerem Biznesplanu. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu Biznesplanu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu będzie przesłanie w formie e-mailowej potwierdzenia wraz z podaniem numeru Biznesplanu i daty wpływu.

Uczestnik projektu może złożyć Biznesplan tylko jeden raz.
 
Biznesplan wraz z aktualnymi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu „Czas na biznes!” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Wymagania dotyczące kompletności Biznesplanu:

 • Biznesplan należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim
 • Biznesplan należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Biznesplan należy także przedłożyć w wersji elektronicznej zgodnej z papierową (płyta CD) w dwóch egzemplarzach
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu - w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”
 • Biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne)
 • Oryginał biznesplanu powinien być podpisany przez Uczestnika projektu i parafowany na każdej stronie
 • Biznesplan powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami)
 • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony
 • Uczestnik projektu powinien podpisać wszystkie wymagane oświadczenia
 • Za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu
 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu i parafką na każdej ze stron
 • Należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

 
Wymagania dotyczące kompletności załączników:
Dwa oryginały lub oryginał i kopia biznesplanu zawierają wszystkie wymagane załączniki:

 • Harmonogram rzeczowo-finansowy: - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Potwierdzenie udziału w usługach szkoleniowo–doradczych: - dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543): - dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach, - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy): - dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach, - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Biznesplan w wersji elektronicznej (płyta CD): - należy złożyć w dwóch egzemplarzach
 • Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu: - należy złożyć w dwóch egzemplarzach, - dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Uczestnik projektu może do Biznesplanu załączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia.

WZÓR OPISU KOPERTY

 
AMD GROUP Michał Drymajło
Biuro Projektu „Czas na biznes!”
ul. Piłsudskiego 34,
35-001 Rzeszów
 
Imię i Nazwisko Uczestnika składającego Biznesplan
Adres Uczestnika składającego Biznesplan
Biznesplan Uczestnika projektu ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości
(wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe pomostowe)
W ramach projektu „Czas na biznes!”
Drugi nabór Biznesplanów
 
 

05.04.2017 r.

Lista wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach III naboru do projektu „Czas na biznes!”

Lista wyników

27.03.2017 r.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do trzeciej tury naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!” do 31 marca 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. Za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia ich wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:
http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html

14.03.2017 r.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do trzeciej tury naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!” do 24 marca 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. Za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia ich wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:
http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html

07.03.2017r.
AMD Group Michał Drymajło realizator projektu „Czas na biznes!” po ocenie 4 odwołań od oceny Komisji Oceny Wniosków przedstawia ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w odpowiedzi na I nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na biznes!”.

 1. Ostateczna Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
 2. Ostateczna Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
 3. Ostateczna Lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania

Zgodnie „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Przypominamy, że  Uczestnicy projektu, których biznesplany zostały pozytywnie ocenione przez KOW i zarekomendowane do realizacji w ramach ostatecznej Listy rankingowej muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej) w terminie 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wynikach naboru na przyznanie dotacji (data zamieszczenia wyników na stronie internetowej) tj. do dnia 17.03.2017r. oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej w w/w terminie. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej zostanie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.

We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 20.03.2017 r.
Przypominamy, że w dokumencie rejestrowym należy wpisać nazwę firmy, adres / adresy prowadzenia działalności, kody PKD zgodne z Biznes Planem rekomendowanym do dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów:
- Zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy – 2 egzemplarze (jeśli dotyczy)
- Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON i NIP – 2 egzemplarze
- Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) – 2 egzemplarze
- Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT – 2 egzemplarze (jeśli dotyczy)
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – 2 egzemplarze
- Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego – 1 egzemplarz
- Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy) – 2 egzemplarze
- Oświadczenia do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego – 2 egzemplarze
- Oświadczenie o nieposiadaniu długów – 2 egzemplarze
- Zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej -1 egzemplarz
 
Zabezpieczenie otrzymanego wsparcia

 1. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym.
 2. Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę, które mają stały dochód (przy czym za stały dochód uważa się:

- dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej co najmniej rok od daty złożenia poręczenia,
- dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony - kończąca się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy o dotację,
- dochód z emerytury, renty przyznanej bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy)
Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 3 000,00 zł brutto miesięcznie.
Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Beneficjenta wynikające z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego z odsetkami.

 1. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w prawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowo poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
 2. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:
 • przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy,
 • przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzję o przyznaniu emerytury,
 • przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzję o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości,
 • przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą: kserokopii zaświadczenia o wpisie do CEIDG, podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia oraz rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i / lub księgowego  za ostatnie 3 miesiące, a w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia.
 1. W przypadku, gdy Uczestnik projektu i/ lub Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, jak również i pomostowego, potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela.
 2. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Uczestnika projektu i/lub  Poręczycielawymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową.

06.03.2017 r.

Informujemy, iż ponowna ocena biznesplanów w ramach procedury odwoławczej I naboru zostanie przeprowadzona w dniu 07.03.2017 r.

01.03.2017

AMD Group Michał Drymajło realizator projektu „Czas na biznes!” po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków przedstawia wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w odpowiedzi na I nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na biznes!”.

 1. Lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
 2. Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
 3. Lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania - które uzyskały mniej niż 60 % punktów ogółem lub w każdym z kryteriów oceny)

Zgodnie „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” Wnioskodawca, którego biznesplan nie znalazł się na liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, posiada prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej biznesplanu dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków. Odwołanie można złożyć w ciągu 3 dni roboczych. Procedura odwoławcza nie dotyczy biznesplanów, którym została pomniejszona kwota dofinansowania zakupów inwestycyjnych na etapie oceny merytorycznej.

 Wzór odwołania od oceny KOW

Odwołanie o ponowną weryfikację biznesplanu w zakresie oceny merytorycznej i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie do 06.03.2017 r. do godz. 16:00. Odwołania będą przyjmowane w Biurze Projektu „Czas na biznes!” w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 34, na wniosku „Odwołanie od oceny biznes planu”
Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Wszystkie zarzuty względem oceny powinny zostać ujęte w jednym odwołaniu ze wskazaniem oceny kryterium z którym Pani/Pan się nie zgadza. W przypadku uwzględnienia odwołań, lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.

Pula środków finansowych przeznaczonych na odwołania na dzień 01.02.2017 r. wynosi 46 000 PLN.

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od oceny biznesplanu. W przypadku uwzględnienia odwołań lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie poszerzona o wartości kwoty przypadającej na odwołania w danej edycji. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum. Podstawowa lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.

24.02.2017 r.

Informujemy, iż w dniu 28 luty 2017 r. rozpoczynamy trzecią turę naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!”. Nabór będzie prowadzony do 13 marca 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

23.02.2017

Informujemy, że z dniem 23.02.2017r. zakończona została ocena formalna biznesplanów pierwszego naboru w ramach projektu „Czas na biznes!”

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej.

Lista biznesplanów  zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Jednocześnie informujemy, że planowany termin oceny merytorycznej biznesplanów pierwszego naboru w ramach projektu „Czas na biznes!” planowany jest w dniach 24.02.2017 r. - 28.02.2017 r.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 608 396 822
e-mail: dotacje@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00