"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA"

Rekrutacja

Rekrutacja:

 • 2 edycje – 1 edycja: VII-VIII 2020 r., 2 edycja: XI-XII 2020 r.
 • na terenie realizacji projektu, tj. województwo podkarpackie
 • prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną: kierownik projektu, specjalista ds. wsparcia, minimum 3 ekspertów ds. przedsiębiorczości

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej  - Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami zostanie podany do wiadomości publicznej minimum 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych. Dodatkowo, dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu, na stronie internetowej projektu oraz będą dystrybuowane podczas spotkań informacyjnych.
   
 2. Nabór formularzy rekrutacyjnych - Informacja na temat terminu i miejsca rekrutacji zostanie podana do wiadomości publicznej minimum 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych. 

  Nabór Formularzy Rekrutacyjnych będzie trwał minimum 10 dni roboczych. Wypełnione Formularze Rekrutacyjne z załącznikami Kandydaci będą mogli złożyć w biurze projektu osobiście, pocztą/kurierem w wyznaczonym terminie (10 dni roboczych lub do momentu, gdy liczba zgłoszonych przekroczy 120 % miejsc).
   
 3. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych – Ocena Formularzy Rekrutacyjnych składa się z 3 ocen:
  I) FORMALNA
  II) MERYTORYCZNA
  III) WERYFIKACJA PREDYSPOZYCJI (w tym np. osobowych, poziom motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia Działalności Gospodarczej przeprowadzone przez Doradcę Zawodowego.

  Kryterium punktowe oceny Formularzy Rekrutacyjnych i rozmowy z Doradcą Zawodowym – maksymalna liczba punktów ogółem – 100 pkt., z czego maksymalna liczba punktów z oceny:
  - Formularza Rekrutacyjnego za kryterium związane z przynależnością do Grupy Docelowej – 18 pkt.
  - Formularza Rekrutacyjnego za opis planowanej Działalności Gospodarczej – 42 pkt.
  - Rozmowy z Doradcą Zawodowym – 40 pkt.

  Ad. I.: KRYTERIA FORMALNE
  Przynależność do Grupy Docelowej weryfikowana będzie przez Komisję Rekrutacyjną  na podstawie Formularza Rekrutacyjnego i oświadczeń/zaświadczeń:
 • zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego 
 • wiek 30 lat lub więcej 
 • status na Rynku Pracy: osoba bezrobotna lub bierna zawodowo + przynależność do jednej z grupy: 

  - osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
  - Kobieta,
  - Osoba z niepełnosprawnościami,
  - Osoba o niskich kwalifikacjach,
  - Osoba długotrwale bezrobotna,
  - Osoba w wieku 50 lat i więcej 
  lub 
  -bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) 
  lub 
  - rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, zarejestrowani jako bezrobotni w PUP, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa.
 • brak przesłanek negatywnych, uniemożliwiających udział w projekcie

Weryfikacja zostanie przeprowadzona na zasadzie „spełnia-nie spełnia”. Możliwe będzie 1-razowe uzupełnienie błędów formalnych Formularza Rekrutacyjnego. W przypadku gdy Kandydat nie spełnia ww. wymogów – Formularz Rekrutacyjny nie podlega dalszej ocenie.

Ad. II.: KRYTERIA MERYTORYCZNE
II.1 PUNKTY PREMIUJĄCE ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ (0 - 18 pkt.):
a) bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia (+6 pkt.)
b) rolnicy i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa (+ 6pkt.)
c) osoby z niepełnosprawnościami (+2pkt.)
d) Kobiety (+1pkt.)
e) pozostawanie poza Rynkiem Pracy nieprzerwanie powyżej 24 miesięcy (+1pkt.)
f) zamieszkiwanie na terenach wiejskich (+1pkt.)
g) wiek 30-34 lub 50+ (+1p)

Osoby należące do grupy a i b przyznana premia punktowa - co najmniej 30% pkt. z 18 pkt. za przynależność do Grupy Docelowej (tj.+6 pkt. w każdym kryterium). Jeżeli osoba przynależy łącznie do grupy a i b otrzymuje podwójną premię punktową.
 
II.2 OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (0 - 42 pkt.):
a) pomysł na Działalność Gospodarczą (0 - 10 pkt.)
b) zakres planowanej inwestycji (0 - 8 pkt.)
c) zgodność wykształcenia i doświadczenia z przedsięwzięciem (0 - 8 pkt.)
d) zasoby konieczne do uruchomienia Działalności Gospodarczej oraz stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0 - 4 pkt.)
e) charakterystyka klientów (0 - 6 pkt.)
f) konkurencja (0 - 6 pkt.)

Oceny Formularzy rekrutacyjnych dokona dwóch niezależnych członków Komisji Rekrutacyjnej. Ocena formularza rekrutacyjnego będzie średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku rozbieżności między dwoma oceniającymi sięgająca 25 pkt. i więcej wiążącą będzie trzecia ocena Formularza rekrutacyjnego. Uzasadnienie dla przyznanej oceny - min.10 zdań. 
Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do dalszej oceny – ETAP III –  WERYFIKACJA PREDYSPOZYCJI (w tym np. osobowych, poziom motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia Działalności gospodarczej przeprowadzonej przez Doradcę Zawodowego wynosi co najmniej 26 pkt. za kryteria związane z opisem planowanej działalności gospodarczej.

Ad. III.:  WERYFIKACJA PREDYSPOZYCJI
Rozmowa z doradcą zawodowym (0-40 pkt.)
Na rozmowę z Doradcą Zawodowym zakwalifikowanych zostanie max 120 % założonych w projekcie liczby Uczestników Projektu (2 edycje x 48 os.). Celem rozmowy z Doradcą Zawodowym jest określenie indywidualnych predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia Działalności Gospodarczej. Doradca Zawodowy przeprowadzi badanie predyspozycji (test, np. Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych) i rozmowę z Kandydatem.

Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do projektu wynosi nie mniej niż 50 % pkt. (50 pkt.) możliwych do zdobycia, w tym co najmniej 26 punktów za opis planowanej działalności gospodarczej oraz 24 punkty za ocenę doradcy zawodowego weryfikującego predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
W przypadku rozbieżności między dwoma oceniającymi sięgająca 25 pkt. i więcej wiążącą będzie trzecia ocena Formularza Rekrutacyjnego.

W przypadku równej liczby punktów priorytetowo traktowane będą osoby, które uzyskają większą liczbę punktów z oceny merytorycznej (II.2 OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), dotyczącej ppkt. a) - Pomysł na Działalność Gospodarczą, następnie o przyjęciu do projektu decydować będzie punktacja z rozmowy Kandydata z Doradcą Zawodowym (III.WERYFIKACJA PREDYSPOZYCJI) do samodzielnego założenia i prowadzenia Działalności Gospodarczej.
W przypadku, gdy Kandydaci otrzymają równą liczbę punktów z ww. kryteriów o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 1. Opracowanie wstępnej listy Kandydatów zakwalifikowanych do projektu - do projektu zostaną zakwalifikowani wyłącznie Kandydaci, którzy uzyskają minimum 50 % pkt. możliwych do zdobycia.
 2. Powiadomienie Kandydatów o wynikach rekrutacji  - powiadomienie Kandydatów o wynikach rekrutacji i możliwości składania odwołań nastąpi do 5 dni roboczych od jej zakończenia (zgodnie z formą kontaktu wskazaną w Formularzu Rekrutacyjnym).
 3. Składanie odwołań, ocena odwołań - ocena z odwołań jest oceną ostateczną i wiążącą.
 4. Opracowanie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (2 edycje x 40 osób) i listy rezerwowej (osoby z listy rezerwowej kwalifikują się do projektu kolejno w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej)

Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasad równych szans i niedyskryminacji: Uczestnicy Projektu zostaną wybrani w sposób niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i inne czynniki różnicujące. Wnioskodawca zapewnia transparentność wyboru Uczestników Projektu poprzez obiektywne i merytoryczne kryteria wyboru, określone zgodnie z zasadą równości.

Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji, naborów biznesplanów oraz Listy rankingowe umieszczane będą do ogólnej wiadomości w zakładce - AKTUALNOŚCI

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 608 396 822
e-mail: wlasna.firma.ue@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30