"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA"

O Projekcie

Projekt „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło w ramach osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 r. do 30.04.2022 r.
Wartość projektu: 3 914 616,01 zł
Dofinansowanie projektu: 3 799 560,03 zł
Wkład UE: 3 327 423,60 zł
Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Grupa docelowa projektu

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 80 osób fizycznych (48 Kobiet/32 Mężczyzn), zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEiDG/KRS jako przedsiębiorcy lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu), w tym:

Osoby bezrobotne – 50 osób (27K/23M),w tym:

 • 37 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: 
  - osoby w wieku 50 lat i więcej, 
  - osoby długotrwale bezrobotne, 
  - osoby z niepełnosprawnościami,
  - osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3
  włącznie -wykształcenie ponadgimnazjalne), 
  - Kobiety
 • maksymalnie 9 bezrobotnych Mężczyzn w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
 • minimum 4 osoby z grupy rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),

Osoby bierne zawodowo – 30 osób (21K/9M), w tym wyłącznie osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.


Rolnicy i członkowie ich rodzin zamierzający odejść z rolnictwa muszą być zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy.

100% Uczestników projektu stanowią osoby pozostające bez pracy. Co najmniej 60% Uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne i bierne zawodowo należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami ,osoby o niskich kwalifikacjach, Kobiety) 

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

 • osoby, które nie ukończyły 30 roku życia
 • osoby, które posiadają/ posiadały lub zawiesiły/miały zawieszoną zarejestrowaną działalność gospodarczą w ostatnich 12 miesiącach (wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS)
 • osoby, które planują prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych, o których mowa w art.1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 art. 1 ust. 1
  1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:
  a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 ( 1 );
  b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
  c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
  d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
  e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
 • osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych
 • osoby, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe lub są współmałżonkami tych osób, a także domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe


Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 80 (min.48 Kobiet) pozostających bez zatrudnienia mieszkańców woj. podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia szkoleniowego, a 70 z nich wsparcia finansowego, skutkujące założeniem 70 nowych firm w okresie VII 2020-IV 2022.

Formy wsparcia

Wsparcie w projekcie kompleksowo wyposaży uczestników projektu w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego założenia i prowadzenia własnego biznesu i środki finansowe, bez których nie byliby w stanie założyć działalności gospodarczej. Dodatkowo wsparcie pomostowe udzielone w okresie
12 m-cy pozwoli zwiększyć trwałość i rozwój założonej działalności gospodarczej.
Projekt promuje Uczestników projektu  jako aktywnych przedsiębiorców przyczyniających się do rozwoju swojego miejsca zamieszkania i regionu. Projekt pozytywnie wpłynie na regionalny rynek pracy dzięki rozwojowi przedsiębiorczości i stworzeniu nowych miejsc pracy.

W ramach projektu Uczestnik otrzymuje niżej wymienione wsparcie:

 • Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej dla 80 Uczestników projektu.

  Szkolenie grupowe „PRZEWODNIK PO WŁASNYM BIZNESIE” z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 48 godzin szkoleniowych ( 6 dni x 8 godzin/dzień), zakłada się 8 grup po 10 osób ( 4 grupy w każdej edycji rekrutacji).  Ramowy program szkolenia:
  - Regulacje i aspekty prawne zakładania i prowadzenia firmy (8h)
  - Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (8h)
  - Źródła finansowania działalności gospodarczej (8h)
  - Księgowość małych działalności gospodarczych (8h)
  - Marketing w firmie (4h)
  - Prawo pracy, podatkowe, handlowe, cywilne, ubezpieczeń społecznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (8h)
  - Zasady przygotowania biznesplanów (4h)
  Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów. 
   
  Szkolenie umożliwi Uczestnikom projektu nabycie kompetencji w obszarze prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
   
  Szkolenie zostanie zorganizowane z uwzględnieniem 4-etapów procesu nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Po zakończeniu realizacji szkolenia przeprowadzona zostanie walidacja nabytych kompetencji (wewnętrzny egzamin). Uczestnicy projektu, którzy zdadzą egzamin otrzymają zaświadczenie nabycia określonych kompetencji.
 • Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla 70 Uczestników projektu w kwocie 23 050,00 PLN 

  Co najmniej 80% Uczestników projektu będzie miało możliwość otrzymania dotacji inwestycyjnej – projekt zakłada udzielenie co najmniej 70 dotacji Uczestnikom projektu (35 w każdej edycji naboru).
   
  Uczestnik projektu otrzyma bezzwrotne środki na uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta biznes planie. Środki na podjęcie działalności udzielone zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i Uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu przed podpisaniem umowy rejestruje działalność gospodarczą i składa wymagane zabezpieczenie. Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków w wysokości równiej stawce jednostkowej tj. 23 050,00 zł.
   
  Uczestnik projektu nie może zarejestrować działalności gospodarczej przed dniem złożenia biznes planu.
   
  Uczestnik projektu ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum
  12 m-cy począwszy od dnia faktycznej jej rozpoczęcia (zgodnym z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS).
   
  Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej, tj. może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowo- budowlanych), zakup środków obrotowych, pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczo dotacja nie powinna służyć pokryciu bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
   
  Uczestnicy projektu zobowiązani są wydatkować środki dotacji w terminie 3 m-cy od jej otrzymania.
  Uczestnikom projektu, którym udzielono dotacji na założenie działalności gospodarczej realizator projektu wyda zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
   
  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zachowanie okresu trwałości podlega kontroli. Przedmiotem kontroli jest ustalenie czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona. W tym celu kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w oparciu o dokumentację dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej. 
   
  Realizator projektu przeprowadzi zaplanowaną minimum 1 kontrolę działalności gospodarczej. Ponadto realizator projektu zastrzega sobie prawo doraźnych kontroli/ wizyt monitoringowych działalności gospodarczych. W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej – wsparcie finansowe podlega zwrotowi.
 • Wsparcie pomostowe finansowe dla 70 Uczestników projektu w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy

  Wsparcie pomostowe finansowe posłuży wsparciu Uczestnika projektu, który otrzymał bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w uzyskaniu i utrzymaniu płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, pokrycie kosztów bieżących wydatków. W sytuacji gdy firma może jeszcze nie przynosić zysków jest istotne szczególnie dla Uczestników projektu, którzy w większości nie posiadają własnych środków finansowych które mogą zaangażować na pokrycie wymaganych opłat czy niezbędnych zakupów inwestycyjnych.
   
  Uczestnik projektu wnioskuje o wsparcie pomostowe finansowe w biznes planie, jednocześnie przedstawiając stosowne uzasadnienie potrzeby otrzymania wsparcia. Warunkiem przyznania wsparcia pomostowego finansowego jest podjęcie działalności gospodarczej i przyznanie Uczestnikowi projektu środków na rozwój przedsiębiorczości. Ze względu na sytuację grupy docelowej, założono możliwość udzielenia wsparcia pomostowego finansowego 70 Uczestnikom projektu (tj. wszystkim, którzy założą w ramach projektu działalność gospodarczą) na okres pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane będzie w formie comiesięcznych transz w wysokości max 2 000,00 zł przez pierwszych max 12 m-cy na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, zawieranej jednocześnie z umową  dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Miesięczna transza wsparcia pomostowego finansowego nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującą na dzień przyznania wsparcia finansowego). Wsparcie pomostowe finansowe ma charakter pomocy de mini mis.
   
  Celem wsparcia pomostowego finansowego jest wsparcie Uczestnika projektu w pokryciu niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

  Wsparcie pomostowe finansowe  jest przyznawane na pokrycie:
  1) obowiązkowych składek ZUS
  2) innych wydatków bieżących w kwocie netto, tj. bez podatku VAT.

  Wydatki ponoszone w ramach wsparcia pomostowego finansowego nie mogą być tożsame z wydatkami, na które została przyznana bezzwrotna dotacja.

  W ramach wsparcia pomostowego finansowego nie ma możliwości finansowania ze środków projektu podatku VAT. 

  I transza wsparcia pomostowego finansowego wypłacana jest wraz z bezzwrotną dotacją. Kolejne transze wypłacane w kolejnych miesiącach w dniu, który odpowiada dniowi wypłaty I transzy.

  Prawidłowość wydatkowania wsparcia pomostowego finansowego weryfikowana będzie na podstawie rozliczenia przedkładanego przez Uczestnika projektu, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, opracowanego w oparciu o dokumentację księgową (zawierającego dane m.in.: rodzaj wydatku, nr dokumentacji księgowej, kwota dokumentu brutto, kwota dokumentu netto, stawka VAT). 

  Rozliczanie wsparcia pomostowego finansowego: co najmniej 2-krotnie w obowiązkowym
  12-miesięcznym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
- Ubezpieczenie NNW
- Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
- Catering podczas zajęć
- Materiały szkoleniowe

Biuro projektu:

AMD GROUP
al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów
Czynne 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek)
kom.: 608 396 822, e-mail: wlasna.firma.ue@gmail.com

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 608 396 822
e-mail: wlasna.firma.ue@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30