Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości

O projekcie

W dniu 01.03.2016 r. AMD Group rozpoczyna realizację projektu pt. „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 60 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia z województwa świętokrzyskiego (w tym 30% osób odchodzących z rolnictwa – 6 kobiet, 12 mężczyzn, 10% osób niepełnosprawnych - 3 kobiety, 3 mężczyzn, 30% długotrwale bezrobotnych - 8 kobiet, 10 mężczyzn oraz dodatkowo 30% kobiet - 18 kobiet) w okresie III 2016 - XII 2017 poprzez: szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 44 uczestnikom dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe i doradcze.

Planowane efekty projektu to  utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw oraz wzrost przedsiębiorczości osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim.

Wartość projektu to: 1 979 613,60 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 682 671,56 PLN.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego w wieku powyżej 29 roku życia (ukończyły 30 rok życia), zarejestrowane jako bezrobotne (o ustalonym I lub II profilu pomocy), zamieszkujące obszar województwa świętokrzyskiego:
- osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety;
- osoby odchodzące z rolnictwa, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, u których następuje przejście z KRUS do ZUS oraz członkowie ich rodzin w przypadku spełnienia kryteriów wskazanych powyżej dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

 

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:

1. Szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności (30h), przewidziane są następujące moduły:
Moduł I - Zakładanie własnej działalności - 6h
Moduł II - Prawne aspekty działalności gospodarczej - 6h
Moduł III - Rachunkowość i opodatkowanie małych przedsiębiorstw - 6h
Moduł IV - Tworzenie biznesplanu - 12h.
Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-biurowe i zaświadczenie ukończenia szkolenia.

2. Wsparcie doradcze w zakresie zaplanowania własnej działalności gospodarczej, formy prawnej, strategii marketingowej, rynku i konsumentów, tworzenia biznesplanu, planowanych kosztów i przychodów i inne w zależności od rodzaju planowanej działalności. Wsparcie o charakterze indywidualnym - 10h/osobę - 2 spotkania po 5h.

3. Jednorazowa dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości 22 000 zł/osobę

4. Wsparcie pomostowe:

- Wsparcie pomostowe finansowe - przyznawane w ciągu pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1700zł/m-c, mające na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności;
-  Wsparcie pomostowe doradcze - realizowane przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia  działalności w zależności od potrzeb, dla każdego uczestnika przewidziano 12h doradztwa biznesowego oraz 3h doradztwa prawnego.
Wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia są bezpłatne.

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce
(wejście od ul. Koziej, I piętro, lokal nr 6)
kom.: 882 063 033, 882 117 695
e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl