Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości

Do pobrania

08.08.2016 r.

W związku z zakończeniem oceny Kandydatów do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” w ramach II edycji naboru prezentujemy:

 • Listę podstawową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”
 • Listę rezerwową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”
 • Listę osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

Zgodnie z § 7 pkt.9 Regulaminu rekrutacji od przeprowadzonej oceny nie przysługują żadne środki odwoławcze.

01.08.2016

W dniach 25-29.07.2016 r. do biura projektu wpłynęły 4 odwołania od oceny biznesplanów, które zostały rozpatrzone przez Komisję Oceny Wniosków w dniu 01.08.2016 r. W związku z powyższym prezentujemy ostateczne wyniki oceny biznesplanów w ramach I naboru projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”:

Ostateczna Lista rankingowa

Ostateczna Lista rezerwowa

Ostateczna Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowania

Powtórna ocena biznesplanów jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

UWAGA!!!

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej są proszone w przeciągu 15 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tej informacji tj. do dnia 16.08.2016 r. do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz złożenia Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 2. kopia nadania numeru REGON,
 3. kopię dokumentu nadania numeru NIP,
 4. kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy.
 5. zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
 6. harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków).
 7. oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku - w przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 8. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) - w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i członków ich rodzin
 10. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - w przypadku osób niepełnosprawnych,
 11. kserokopia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 12. zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego (nazwa banku i numer rachunku),
 13. zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (składane na łączną wartość umowy o wsparcie finansowe, wsparcie pomostowe wraz z odsetkami naliczanymi jak za zaległości podatkowe od dnia przekazania wsparcia finansowego),
 14. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień podpisania umowy
 15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

19.07.2016
W związku z zakończeniem Oceny Biznesplanów w ramach I naboru do  projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” prezentujemy

Lista rankingowa

Lista rankingowa obejmuje 18 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Ostateczna Lista rankingowa 22 wniosków otrzymujących dotację zostanie zamieszczona po ocenie wniosków z odwołań i uzupełnieniu powyższej Listy rankingowej o 4 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów po ocenie wniosków z odwołań. W przypadku braku odwołań rekomendowane będą kolejne wnioski z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa

 Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowania

Lista rezerwowa oraz Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowania z powodu nie uzyskania wymaganych 60 pkt. może ulec zmianie w wyniku procedury odwoławczej.
Uczestnikom projektu z Listy rezerwowej oraz Uczestnikom projektu których wnioski, nie zostały rekomendowane do dofinansowania z powodu nie uzyskania wymaganych 60 pkt. przysługuje możliwość odwołania od oceny.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika projektu w formie pisemnej, w 2 egzemplarzach, w biurze projektu do 8 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku (od daty zamieszczenia informacji na stronie internetowej projektu: http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html tj. od 19.07.2016 r.).  Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu zamieszczony został poniżej. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.
4 wnioski, które uzyskają najwyższą liczbę punktów po zakończeniu procedury odwoławczej  zostaną rekomendowane do dofinansowania i zostaną umieszone na ostatecznej liście rankingowej 22 wniosków, które otrzymają dotację.

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu


W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt  z Panią Agnieszka Sobczak pod numerem telefonu: 882 063 033 lub drogą mailową: a.sobczak@amd-group.pl

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

 11.05.2016

W związku z zakończeniem oceny Kandydatów do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” w ramach I edycji naboru prezentujemy:

 • Listę podstawową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”
 • Listę rezerwową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”
 • Listę  osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

Zgodnie z § 7 pkt.9 Regulaminu rekrutacji od przeprowadzonej oceny nie przysługują żadne środki odwoławcze.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce
(wejście od ul. Koziej, I piętro, lokal nr 6)
kom.: 882 063 033, 882 117 695
e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl