Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości

Aktualności

13.04.2017r.

AMD GROUP informuje o wynikach oceny wniosków o dodatkowe jednorazowe finansowe wsparcie pomostowe w ramach projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach naboru wniosków o dodatkowe wsparcie pomostowe

Podczas naboru wniosków o przyznanie dodatkowego jednorazowego finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu w ramach II naboru (uczestnicy projektu posiadający numer umowy od 23 do 43) wpłynęło 11 wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowe wsparcie zostało przyznane dla 11 firm, których sytuacja finansowa zgodnie ze złożonymi dokumentami finansowymi jest najbardziej niekorzystna. Wysokość dodatkowego jednorazowego finansowego wsparcia pomostowego wynosi 1 670,00 zł (przez jeden miesiąc).

Od oceny wniosków nie przysługuję odwołanie.


16.03.2017r.

Informujemy o możliwości ubiegania się o dodatkowe jednorazowe finansowe wsparcie pomostowe w ramach projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” . Nabór wniosków o przyznanie dodatkowego jednorazowego finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu w ramach II naboru (uczestnicy projektu posiadający numer umowy od 23 do 43 ) będzie prowadzony w terminie od 30.03.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Informujemy, że dodatkowe wsparcie ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych może zostać przyznane tylko dla 11 firm których sytuacja finansowej jest najtrudniejsza, wysokość dodatkowego jednorazowego finansowego wsparcia pomostowego wynosi 1 670,00 zł (przez jeden miesiąc).

Wraz z wnioskiem o dodatkowe finansowe wsparcie pomostowe należy złożyć uproszczone sprawozdanie finansowe: uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat od momentu odtworzenia działalności do ostatniego zamkniętego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (do końca lutego 2016 roku).

Wniosek o dodatkowe wsparcie pomostowe


20.02.2017

AMD GROUP informuje o wynikach oceny wniosków o dodatkowe jednorazowe finansowe wsparcie pomostowe w ramach projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”.

Podczas naboru wniosków o przyznanie dodatkowego jednorazowego finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu w ramach I naboru (uczestnicy projektu posiadający numer umowy od 1 do 22) wpłynęło 15 wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowe wsparcie ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych mogło zostać przyznane tylko dla 11 firm, których sytuacja finansowa zgodnie ze złożonymi dokumentami finansowymi okazała się najbardziej niekorzystna. Wysokość dodatkowego jednorazowego finansowego wsparcia pomostowego wynosi 1 670,00 zł (przez jeden miesiąc).

Od oceny wniosków nie przysługuję odwołanie.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach naboru wniosków o dodatkowe wsparcie pomostowe

 

06.02.2017

AMD GROUP informuję, że od dnia 06.02.2017 r., zmieniła się lokalizacja Biura Projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”.
Nowy adres Biura Projektu to:  ul. IX Wieków Kielc 6/8, 25-516 Kielce (I piętro, lokal nr 6)
 

18.01.2017

AMD GROUP informuje o możliwości ubiegania się o dodatkowe jednorazowe finansowe wsparcie pomostowe w ramach projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Nabór wniosków o przyznanie dodatkowego jednorazowego finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu w ramach I naboru (uczestnicy projektu posiadający numer umowy od 1 do 22) będzie prowadzony w terminie od 30.01.2017 roku do 31.01.2017 roku.

Informujemy, że dodatkowe wsparcie ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych może zostać przyznane tylko dla 11 firm których sytuacja finansowa jest najtrudniejsza, wysokość dodatkowego jednorazowego finansowego wsparcia pomostowego wynosi 1 670,00 zł (przez jeden miesiąc).

Wraz z wnioskiem o dodatkowe finansowe wsparcie pomostowe należy złożyć uproszczone sprawozdanie finansowe: uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat od momentu odtworzenia działalności do ostatniego zamkniętego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (do końca 2016 roku). Dodatkowe jednorazowe finansowe wsparcie pomostowe (1670,00 zł) przyznane zostanie firmom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji ekonomicznej.

Wniosek o dodatkowe finansowe wsparcie pomostowe

 

21.10.2016

W dniach 04-14.10.2016 r. do biura projektu wpłynęło 1 odwołanie od oceny biznesplanów, które zostało rozpatrzone przez Komisję Oceny Wniosków w dniu 21.10.2016 r. W związku z powyższym prezentujemy ostateczne wyniki oceny biznesplanów w ramach II naboru projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”:

Ostateczna Lista rankingowa

Ostateczna Lista rezerwowa

Ostateczna Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowania

Powtórna ocena biznesplanów jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

UWAGA!!!

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej są proszone w przeciągu 15 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tej informacji tj. do dnia 05.11.2016 r. do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz złożenia Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 2. kopia nadania numeru REGON,
 3. kopię dokumentu nadania numeru NIP,
 4. kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy.
 5. zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
 6. harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków).
 7. oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku - w przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 8. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) - w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i członków ich rodzin
 10. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - w przypadku osób niepełnosprawnych,
 11. kserokopia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 12. zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego (nazwa banku i numer rachunku),
 13. zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (składane na łączną wartość umowy o wsparcie finansowe, wsparcie pomostowe wraz z odsetkami naliczanymi jak za zaległości podatkowe od dnia przekazania wsparcia finansowego),
 14. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień podpisania umowy
 15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

04.10.2016

W związku z zakończeniem Oceny Biznesplanów w ramach II naboru do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” prezentujemy

Lista rankingowa

Lista rankingowa obejmuje 18 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Ostateczna Lista rankingowa 22 wniosków otrzymujących dotację zostanie zamieszczona po ocenie wniosków z odwołań i uzupełnieniu powyższej Listy rankingowej o 4 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów po ocenie wniosków z odwołań. W przypadku braku odwołań rekomendowane będą kolejne wnioski z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa

Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowania

Lista rezerwowa oraz Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowania z powodu nie uzyskania wymaganych 60 pkt. może ulec zmianie w wyniku procedury odwoławczej.
Uczestnikom projektu z Listy rezerwowej oraz Uczestnikom projektu których wnioski, nie zostały rekomendowane do dofinansowania z powodu nie uzyskania wymaganych 60 pkt. przysługuje możliwość odwołania od oceny.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika projektu w formie pisemnej, w 2 egzemplarzach, w biurze projektu do 8 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku (od daty zamieszczenia informacji na stronie internetowej projektu: http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html tj. od 04.10.2016 r.). Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu zamieszczony został poniżej. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.
4 wnioski, które uzyskają najwyższą liczbę punktów po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną rekomendowane do dofinansowania i zostaną umieszone na ostatecznej liście rankingowej 22 wniosków, które otrzymają dotację.

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt z Panią Sylwią Sikora pod numerem telefonu: 882 063 033 lub drogą mailową: biuro.kielce@amd-group.pl

12.09.2016 r.

INFORMACJA O NABORZE BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – II EDYCJA

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniach 27.09.2016 oraz 28.09.2016 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy dla Uczestników projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II naboru. Dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze projektu w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 8/6.

Wraz z Biznesplanem - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego - Załącznik nr 1 do Umowy o przyznanie wsparcia finansowego.

 • Biznesplan jak i Harmonogram rzeczowo-finansowy powinny zostać złożone w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej.
 • Dokumenty powinny być wypełnione komputerowo.
 • Komplet dokumentów powinien być trwale spięty (skoroszyt z dziurkami).
 • Wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione.
 • W miejsce pól, które nie mają zastosowania należy wpisać „nie dotyczy”.
 • Biznesplan jak i Harmonogram rzeczowo-finansowy powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika projektu.
 • Biznesplan powinien być parafowany przez Uczestnika projektu na każdej stronie.


W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

08.08.2016 r.

W związku z zakończeniem oceny Kandydatów do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” w ramach II edycji naboru prezentujemy:

 • Listę podstawową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”
 • Listę rezerwową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”
 • Listę osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

Zgodnie z § 7 pkt.9 Regulaminu rekrutacji od przeprowadzonej oceny nie przysługują żadne środki odwoławcze.

03.08.2016 r.

Informujemy, iż w dniu 02.08.2016 r. drugi nabór do projektu został zakończony. Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w projekcie.

01.08.2016

W dniach 25-29.07.2016 r. do biura projektu wpłynęły 4 odwołania od oceny biznesplanów, które zostały rozpatrzone przez Komisję Oceny Wniosków w dniu 01.08.2016 r. W związku z powyższym prezentujemy ostateczne wyniki oceny biznesplanów w ramach I naboru projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”:

Ostateczna Lista rankingowa

Ostateczna Lista rezerwowa

Ostateczna Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowania

Powtórna ocena biznesplanów jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

UWAGA!!!

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej są proszone w przeciągu 15 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tej informacji tj. do dnia 16.08.2016 r. do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz złożenia Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 2. kopia nadania numeru REGON,
 3. kopię dokumentu nadania numeru NIP,
 4. kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy.
 5. zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,
 6. harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków).
 7. oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku - w przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 8. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) - w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i członków ich rodzin
 10. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - w przypadku osób niepełnosprawnych,
 11. kserokopia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA) potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 12. zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego (nazwa banku i numer rachunku),
 13. zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (składane na łączną wartość umowy o wsparcie finansowe, wsparcie pomostowe wraz z odsetkami naliczanymi jak za zaległości podatkowe od dnia przekazania wsparcia finansowego),
 14. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień podpisania umowy
 15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

25.07.2016
Informujemy, iż z dniem 25 lipca 2016 r. przedłużamy nabór zgłoszeń do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości w ramach drugiej edycji. Nabór będzie prowadzony jedynie dla osób odchodzących z rolnictwa i ich domowników. Zgłoszenia można składać do 5 sierpnia br. do godz. 16:00 lub zebrania 14 zgłoszeń osób odchodzących z rolnictwa/ domowników rolników. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w biurze projektu: AMD Group ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD Group, ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji .

19.07.2016
W związku z zakończeniem Oceny Biznesplanów w ramach I naboru do  projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” prezentujemy

Lista rankingowa

Lista rankingowa obejmuje 18 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Ostateczna Lista rankingowa 22 wniosków otrzymujących dotację zostanie zamieszczona po ocenie wniosków z odwołań i uzupełnieniu powyższej Listy rankingowej o 4 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów po ocenie wniosków z odwołań. W przypadku braku odwołań rekomendowane będą kolejne wnioski z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa

 Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowania

Lista rezerwowa oraz Lista wniosków nierekomendowanych do dofinansowania z powodu nie uzyskania wymaganych 60 pkt. może ulec zmianie w wyniku procedury odwoławczej.
Uczestnikom projektu z Listy rezerwowej oraz Uczestnikom projektu których wnioski, nie zostały rekomendowane do dofinansowania z powodu nie uzyskania wymaganych 60 pkt. przysługuje możliwość odwołania od oceny.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika projektu w formie pisemnej, w 2 egzemplarzach, w biurze projektu do 8 dni roboczych od daty informacji o odrzuceniu wniosku (od daty zamieszczenia informacji na stronie internetowej projektu: http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html tj. od 19.07.2016 r.).  Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu zamieszczony został poniżej. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.
4 wnioski, które uzyskają najwyższą liczbę punktów po zakończeniu procedury odwoławczej  zostaną rekomendowane do dofinansowania i zostaną umieszone na ostatecznej liście rankingowej 22 wniosków, które otrzymają dotację.

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu


W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt  z Panią Agnieszka Sobczak pod numerem telefonu: 882 063 033 lub drogą mailową: a.sobczak@amd-group.pl

28.06.2016

Informujemy, iż w dniach 11.07.2016 oraz 12.07.2016 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy dla Uczestników projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I naboru. Dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze projektu w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 8/6.

Wraz z Biznesplanem - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego - Załącznik nr 1 do Umowy o przyznanie wsparcia finansowego.

 • Biznesplan jak i Harmonogram rzeczowo-finansowy powinny zostać złożone w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej.
 • Dokumenty powinny być wypełnione komputerowo.
 • Komplet dokumentów powinien być trwale spięty (skoroszyt z dziurkami).
 • Wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione.
 • W miejsce pól, które nie mają zastosowania należy wpisać „nie dotyczy”.
 • Biznesplan jak i Harmonogram rzeczowo-finansowy powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika projektu.
 • Biznesplan powinien być parafowany przez Uczestnika projektu na każdej stronie.

23.06.2016

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2016 r. rozpoczynamy drugą edycję naboru zgłoszeń do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Nabór będzie prowadzony do 22 lipca 2016 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w biurze projektu: AMD Group ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD Group, ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że z dniem dzisiejszym uległ zmianie Regulamin rekrutacji – zapisy § 6 Rekrutacja uczestników projektu, pkt. I.1-10: zapisy dotyczące terminu rekrutacji w ramach II edycji (zmiana terminu na 11.07-22.07.2016 r.), zapisy dotyczące przyjmowania zgłoszeń na listę podstawową i rezerwową w zależności od liczby złożonych formularzy oraz zapisy dotyczące warunków ostatecznego zamknięcia procesu rekrutacji w ramach projektu.

Informujemy również, iż w ramach II edycji naboru zgłoszeń do projektu istnieje możliwość składania zgłoszeń przez Kandydatów biorących udział w I edycji rekrutacji, którzy otrzymali pozytywną ocenę predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto informujemy, iż z dniem dzisiejszym uległ zmianie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – zapisy § 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, pkt. 4 dotyczący minimalnej liczby członków Komisji Oceny Wniosków (zmiana z minimum 5 na minimum 3) oraz analogiczne zapisy w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Karcie Oceny Biznesplanu. W/w zmiana nie pociąga za sobą zmiany kryteriów oceny biznesplanu.

Wyjaśniamy również, iż zgodnie z zapisem Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – § 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, pkt. 18 Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony to Uczestnik, którego biznesplan nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub biznesplan który uzyskał wymaganą liczbę punktów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie biznesplanów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Uczestnik którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.

11.05.2016

W związku z zakończeniem oceny Kandydatów do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” w ramach I edycji naboru prezentujemy:

 • Listę podstawową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”
 • Listę rezerwową osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”
 • Listę  osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

Zgodnie z § 7 pkt.9 Regulaminu rekrutacji od przeprowadzonej oceny nie przysługują żadne środki odwoławcze.

04.05.2016

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 22.04.2016r. na wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych (I i II edycja), indywidualnego doradztwa z tworzenia biznesplanu (I i II edycja), specjalistycznego doradztwa biznesowo-prawnego (I i II edycja), Szkolenia dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (I i II edycja) w ramach realizacji projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 22.04.2016 r. dotyczącego wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych (I i II edycja), indywidualnego doradztwa z tworzenia biznesplanu (I i II edycja), specjalistycznego doradztwa biznesowo-prawnego (I i II edycja), Szkolenia dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (I i II edycja) w ramach realizacji projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”, AMD Group Michał Drymajło informuje, iż po przeanalizowaniu i porównaniu złożonych ofert, do realizacji usługi została wybrana firma TETRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postepowaniu o udzielenie zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.

02.05.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. zakończona została pierwsza edycja naboru zgłoszeń Uczestników do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Drugi nabór Uczestników planowany jest w miesiącu sierpniu br.

25.04.2016

Przypominamy, iż trwa pierwsza edycja naboru do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Na zgłoszenia czekamy do 29 kwietnia (piątek) do godziny 16:00. Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe zamieszczone są w zakładce REKRUTACJA. Serdecznie zapraszamy. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie czekaj zgłoś się już dziś!

22.04.2016

W związku z realizacją projektu pt. „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, realizowanego  na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych, indywidualnego doradztwa z tworzenia biznesplanu, specjalistycznego doradztwa biznesowo-prawnego oraz  wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby realizacji Szkolenia dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Szczegółowe warunki udziału w postepowaniu zawarte zostały w Zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe:

 

04.04.2016

Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2016 r. rozpoczynamy pierwszą edycję naboru zgłoszeń do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”.  Nabór będzie prowadzony do 29 kwietnia 2016 r. lub do momentu zebrania 55 poprawnych zgłoszeń. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami  w biurze projektu: AMD Group ul. IX Wieków Kielc 8/6,  25-516 Kielce.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD Group, ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości

Rzeszów, 01.03.2016

Informujemy, iż od 01.03.2016 do 31.12.2017 AMD Group Michał Drymajło realizuje projekt pt. „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 60 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia z województwa świętokrzyskiego (w tym 30% osób odchodzących z rolnictwa – 6 kobiet, 12 mężczyzn, 10% osób niepełnosprawnych - 3 kobiety, 3 mężczyzn, 30% długotrwale bezrobotnych - 8 kobiet, 10 mężczyzn oraz dodatkowo 30% kobiet - 18 kobiet) w okresie III 2016 - XII 2017 poprzez: szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 44 uczestnikom dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe i doradcze.

Planowany termin przyjmowania zgłoszeń do projektu kwiecień br.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:
ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce
(wejście od ul. Koziej, I piętro, lokal nr 6)
kom.: 882 063 033, 882 117 695
e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl
www.amd-group.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Rzeszów, 12.02.2016

Informujemy iż w dniu 11.02.2016 r. podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach na realizację projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Realizację projektu rozpoczynamy 1 marca br.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce
(wejście od ul. Koziej, I piętro, lokal nr 6)
kom.: 882 063 033, 882 117 695
e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl