Przez aktywność do zatrudnienia

O projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie do stycznia 2018 r. poziomu aktywności społeczno-zawodowej minimum 90% uczestniczek projektu z województwa podkarpackiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy.

Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy oraz poprawy szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa poprzez wyposażenie 80 kobiet w kwalifikacje zawodowe poszukiwane na rynku pracy, kompetencje miękkie oraz doświadczenie zawodowe. Tym samym projekt wpłynie na zwiększenie szans na rynku pracy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Rezultatem bezpośrednim projektu będzie znalezienie i utrzymanie pracy przez uczestniczki projektu.

Rezultaty projektu:

 • zdobycie zatrudnienia przez uczestniczki,
 • podniesienie poziomu/dostosowanie kwalifikacji uczestniczek do wymagań regionalnych rynku pracy,
 • zdobycie/podwyższenie doświadczenia zawodowego umożliwiającego wejście/powrót na rynku pracy,
 • nabycie aktualnej wiedzy na temat regionalnego rynku pracy i praktycznych umiejętności poruszania się po nim,
 • wzrost motywacji do powrotu/wejścia na rynku pracy.

Wartość projektu: 1 999 116,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 699 248,60 zł

Informacje ogólne:

Grupa docelowa:

W projekcie może wziąć udział 80 bezrobotnych kobiet pozostających bez zatrudnienia, m. in 20 bezrobotnych rodziców/opiekunów prawnych posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, 16 kobiet odchodzących z rolnictwa, które spełnią następujące warunki:

formalne:

 • są w wieku powyżej 29 lat (mają ukończony 30 r.ż.);
 • zamieszkują województwo podkarpackie;
 • są bezrobotne tj. niewykonujące pracy zarobkowej, nie prowadzące działalności gospodarczej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia i jednocześnie nieuczące się w szkole, w systemie dziennym ;
 • są rolnikami, nie posiadającymi więcej niż 2 ha gospodarstwa rolnego lub są członkami rodzin rolników lub domownikami rolnika;
 • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

merytoryczne (oceniane przez doradcę zawodowego):

 • sytuacja społeczno - ekonomiczna,
 • sytuacja zawodowa ( edukacja, kwalifikacje, doświadczenie zaw., okres bez pracy,)
 • gotowość, chęć udziału w projekcie i podjęcia zatrudnienia
 • realna potrzeba wsparcia.

Formy wsparcia:

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

Poradnictwo zawodowe (identyfikacja potrzeb szkoleniowo-zawodowych oraz diagnoza, w tym opracowanie IPD), w ramach którego przewidziane zostały:

 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe i Psychologiczne - w tym opracowanie IPD (8 h/osoba) – obejmuje m.in.: diagnoza potrzeb edukacyjno-zawodowych, potencjał edukacyjno - zawodowy, stopień oddalenia od rynku pracy, deficyty zawodowe uczestniczek w kontekście możliwości udziału w szkoleniach zawodowych i podjęciu zatrudnienia;
 • Grupowe poradnictwo zawodowe - ( 8 gr x 12 h) w tym budowanie siebie jako atrakcyjnego pracownika, regionalny rynek pracy, oferta edukacyjna i zawodowa w woj. podkarpackim, alternatywne formy zatrudnienia, przełamywanie barier i stereotypów;
 • Indywidualne wsparcie psychologa - Opieka psychologa (4 h/osoba) – ma za zadanie wsparcie procesu poradnictwa zawodowego obejmuje m.in.: pomoc w pokonywaniu barier psychologicznych, dokonywanie właściwych wyborów, rozwiązywanie sytuacji problemowych, badanie motywacji UP do podjęcia pracy, pomoc w wyborze kierunku szkolenia, odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej.
 1. Szkolenia kompetencyjne ( zajęcia grupowe w gr 10 os, 8 gr. x 10 os ) 3 warsztaty x 12 h x 8 grup). UP otrzymają materiały szkoleniowe, catering oraz zostaną pokryte koszty dojazdu UP spoza Rzeszowa.
 2. Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe - Szkolenia zawodowe. Każdy UP zostanie skierowany na szkolenie zawodowe zgodnie indywidualnymi predyspozycjami, umiejętnościami i doświadczeniem. Szkolenia zawodowe kończyć się będą egzaminem oraz uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu. Zakłada się, że średni wymiar godzinowy szkolenia to 100 h. W tym zadaniu zaplanowano dodatkowo dla 20 uczestników udział w kursie komputerowym ( 30 h/os).
 3. Staże zawodowe projekt przewiduje udział każdej Uczestniczki Projektu w 7 - miesięcznym stażu zawodowym, którego charakter będzie zbieżny z jego możliwościami oraz ukończonym w ramach projektu szkoleniem zawodowym. Po odbytym stażu zawodowym co najmniej 32 Kobiety znajdzie zatrudnienie, w tym 7 Kobiet odchodzących z rolnictwa.
 4. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania 8 h/os. Pośrednictwem objęci zostaną wszyscy UP. Osobom zostaną przedstawione oferty pracy dostosowane do ich umiejętności i możliwości komunikacyjnych, a także oferty odbycia stażu. Produktem końcowym będzie ankieta pośrednictwa określająca najważniejsze informacje niezbędne do diagnozowania sytuacji zawodowej UP oraz efektywnego doboru ofert pracy. Pośrednik pracy będzie miał możliwość aktualizacji IPD.

Definicje:

Osoba bezrobotna - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności - BAEL, (tj. osoby które spełniły jednocześnie 3 warunki: - w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, - aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, - były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo - to osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoba powyżej 29 roku życia - osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

Członek rodziny - pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rolnik - osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą

Domownik - osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem w faktycznym pożyciu.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 886 606 886
e-mail: m.wilczek@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00