KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

O projekcie

Projekt „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie „Nowa Perspektywa” w partnerstwie z AMD Group Michał Drymajło w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia 100 osób powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych jako bezrobotne  (50 kobiet i 50 mężczyzn), w tym 70 osób o niskich kwalifikacjach (35 kobiet i 35 mężczyzn) oraz 30 osób odchodzących z rolnictwa (15 kobiet i 15 mężczyzn) zamieszkałych województwo podkarpackie. Projekt przewiduje główne instrumenty wsparcia aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób bezrobotnych, które mają na celu zniwelowanie nierównych szans na rynku pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 875 600,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 1 725 552,00 zł

INFORMACJE OGÓLNE:

Grupa docelowa:
Grupę docelową w projekcie stanowi 100 osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, w podziale na:
- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne,
- osoby odchodzące z rolnictwa, tj. rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, należące do następujących grup:
*osoby od 50 roku życia,
* osoby długotrwale bezrobotne,
* kobiety,
*osoby niepełnosprawne,
* osoby o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia:
W ramach projektu oferujemy:

- Indywidualne doradztwo zawodowe (identyfikacja i diagnoza w tym opracowanie IPD) - 8 h/ osoba.
Celem wsparcia będzie zidentyfikowanie oraz zdiagnozowanie posiadanych umiejętności, predyspozycji zawodowych niezbędnych do efektywnego wejścia na rynek pracy oraz dostosowania oferty edukacyjnej. Podczas spotkań zostanie zanalizowana personalna sytuacja każdego z uczestników pod kątem atutów oraz braków zawodowych, preferencji zawodowych, zainteresowań oraz kompetencji i kwalifikacji. Po odbyciu wsparcia powstanie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika,

- Szkolenia miękkie
Każdy z uczestników projektu zostanie skierowany na szkolenia, dzięki którym nabędzie kluczowe kompetencje.
Tematyka szkoleń:
*Efektywne poruszanie po rynku pracy,
*Komunikacja interpersonalna,
* Efektywność osobista,
* Automotywacja

- Szkolenia zawodowe
Wybór szkoleń zawodowych dla każdego z uczestników podyktowany będzie wnioskami wysuniętymi przez doradcę zawodowego i zawartymi w IPD. Po szkoleniach zawodowych odbędzie się egzamin, każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych.
 
-Staż zawodowy
 Każdy z Uczestników Projektu odbędzie 5- miesięczne płatne staże zawodowe. Wspomniany staż będzie zbieżny z przeprowadzonym szkoleniem zawodowym, potrzebami potencjalnych pracodawców oraz predyspozycjami. Stypendium stażowe wynosić będzie 1750 zł brutto/ miesiąc. Staż będzie kończył się wydaniem opinii o stażyście w kontekście wykonywanych obowiązków, sumienności, staranności a także wydaniem zaświadczenia o ukończeniu stażu.

- Pośrednictwo pracy- 8 h/ osoba,
Każdy Uczestnik Projektu otrzyma pomoc pośrednika pracy w podjęciu stażu/zatrudnienia. Celem pośrednictwa pracy będzie dopasowanie odpowiedniej oferty stażu/ zatrudnienia dla uczestnika oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom i wymaganiom przyszłym pracodawcom.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34(C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 604 377 345
e-mail: a.grochowicz@amd-group.pl
www.nowaperspektywa2015.pl